Prespa Birlik

KSF Prespa Birlik årsmöte arrangeras måndagen den 8 februari klockan 18.30. Mötet kommer sannolikt, med hänvisning till de restriktioner som nu finns i samhället att genomföras digitalt via videolänk, men kommer om möjligt att genomföras fysiskt i föreningslokalen på Ystadvägen 48, vån 4. 

Anmäl ditt deltagande till info@prespabirlik.se 
Videolänk kommer att skickas ut till alla anmälda under dagen den 1 februari!

Du hittar mötets agenda här nedan tillsammans med information om vad som gäller kring motioner och rösträtt.

Motioner
Motioner ska lämnas in till styrelsen senast 7 dagar före årsmöte, vilket innebär den 1 februari. Ju tidigare en motion inkommer desto bättre möjlighet har styrelsen att bereda ett yttrande över motionen till årsmötet. Du skickar eventuell motion till info@prespabirlik.se

Rösträtt
Samtliga medlemmar är välkomna på årsmötet, för att få rösta på mötet krävs att medlem betalt fastställd medlemsavgift för föregående år(2020) och 2021 före mötet, samt att medlem under året fyller minst 16 år. Du kan teckna medlemskap via hemsidan eller på plats som en sistahandsmöjlighet.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare, som också är rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera årsmötets protokoll
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om:
  • fastställelse av resultat- och balansräkningen
  • dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret
 • Fastställande av medlemsavgiften för det kommande kalenderåret
 • Val av ordförande i PB för en tid av två år
 • Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år
 • Val av högst två suppleanter för en tid av ett år
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
 • Val av minst tre ledamöter i valberedningen
 • Styrelsens förslag
 • Medlemmarnas motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Varmt välkomna hälsar KSF Prespa Birlik styrelse

Prespa Birlik
January 22, 2021