Prespa Birlik

Kallelse till extra årsmöte!

Styrelsen i KSF Prespa Birlik kallar härmed medlemmarna till extra årsmöte enligt nedanstående beskrivning. Alla medlemmar välkomnas!

Tid och plats

Det extra årsmötet hålls i föreningslokalen på Ystadvägen 48

Söndag den 13 november 2022 kl 13.00—15.00

Den första halvan av tiden kommer att användas för en öppen diskussion om föreningens utmaningar generellt. Den andra halvan av tiden kommer att utgöras av det formella extra årsmötet.

Mötets utlysning

Det extra årsmötet annonseras på klubbens hemsida och på anslagstavlan i föreningslokalen.

Ärende

Senaste åren har varit tuffa för KSF Prespa Birlik både sportsligt och ekonomiskt. Styrelsen har utarbetat ett förslag för en öppen diskussion om stadgeändring och namnändring av KSF Prespa Birlik i ett första möte för beslut. Det extra årsmötet ska diskutera och rösta på styrelsens förslag och om det godkänns på extra årsmötet så ska det röstas igenom en gång till på ett ordinarie årsmöte i februari 2023.

Dessa frågor är det enda som kommer att lyftas på mötet så länge inga andra motioner tillkommer från medlemmar eller styrelsen inom ramen som dessa får inkomma.

Välkomna!

KSF Prespa Birlik, 2022‐10‐29  /Styrelsen i KSF Prespa Birlik

 

Extra årsmöte 2022‐11‐13

Förslag till föredragningslista:

1. Extra insatta årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd (Antal röstberättigade på plats)

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av justerare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

5. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning. (Enligt stadgarna)

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så (I detta fallet ska således inga andra motioner tas upp än de som framkommit innan mötet)

9. Mötets avslutning

Prespa Birlik
October 30, 2022