Prespa Birlik

Styrelsen i KSF Prespa Birlik kallar härmed medlemmarna till årsmöte enligt nedan stående beskrivning. Alla medlemmar välkomnas!

Tid och plats

Årsmötet hålls i föreningslokalen på Ystadvägen 48
Söndag den 26 mars 2023 kl 13.00—15.00

Den första halvan av tiden kommer att användas för en öppen diskussion om föreningens utmaningar och framtid. Den andra halvan av tiden kommer att utgöras av det formella årsmötet.

Mötets utlysning

Årsmötet annonseras på klubbens hemsida och på anslagstavlan i föreningslokalen.

Välkomna!
KSF Prespa Birlik, 2023-02‐26  /Styrelsen i KSF Prespa Birlik

 

Årsmöte 20230326

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av justerare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 1. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
 2. Fastställande av föredragningslista.
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse r det senaste verksamhets året samt årsredovisning (resultat- och balansräkningr det senaste verksamhetsåret.
 2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste kenskapsåret.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Fastställande av medlemsavgifter.
 5. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger.
 3. Val av
 1. ordförande i styrelsen r en tid av två (2) år;
 2. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
 3. två revisorer för en tid av ett (1) år;
 4. tre ledamöter till valberedningen för en tid av tre (3) år.
           15. Övriga frågor
           16. Mötets avslutning
Prespa Birlik
February 26, 2023